För fastighetsutvecklare

Hållbar fastighetsutveckling och byggande med Nordnest

Bygg framtidens hus med oss. Vårt dedikerade team av experter erbjuder skräddarsydda lösningar för fastighetsutvecklare, med fokus på hållbarhet, energieffektivitet och innovativ design.

Projekt- och fastighetsutveckling

Omvandla vision till verklighet tillsammans med Nordnest

Vi erbjuder tjänster inom projekt- och fastighetsutveckling som säkerställer att varje projekt överträffar investerarnas förväntningar. Med vår hjälp kan du förvandla dina visioner till verklighet.

Projektledning – Projektering

Välj den smidigaste vägen genom hela projektet

Vårt team av erfarna projektledare och projekteringsledare ser till att varje steg i byggprojektet hanteras med största precision och professionalitet, ingenting lämnas åt slumpen.

Projekteringsledning

En komplex uppgift som omfattar både tekniska och mänskliga aspekter.

Projekteringsledaren ska ha förmågan att:
strukturera och organisera arbetsflödet, resurser och tid effektivt, snabbt och noggrant analysera komplexa problem och situationer, förstå ekonomiska aspekter och hålla projektet inom budget, tydligt och effektivt kommunicera med teammedlemmar och andra intressenter, förstå och sätta sig in i teammedlemmarnas situation och behov, inspirera och motivera teamet, skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö, kunna identifiera, adressera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Nordnest erbjuder projekteringsledare som besitter dessa förmågor och kan leda projekteringen på ett exemplariskt sätt. Byggherren involveras i nödvändliga delmoment genom vår projektstyrningsverktyg och det är alltid enkelt att fatta beslut på välgenomarbetade beslutsunderlag

Kalkylering

En välgenomarbetad byggkalkyl är avgörande för att kunna planera, genomföra och slutföra ett byggprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Vi erbjuder noggranna, realistiska, spårbara och lättförståerliga kalkyler som hjälper dig att hålla kontroll över projektets kostnader från tidigt skede till slutet av produktion. Användning av BIM-metodiken i syfte att minska brister och höja kalkylen kvalitet är en självklarhet i våra kalkyler.

Inköp

Ett strategiskt inköp i byggprojekt är avgörande för projektets ekonomi, tid och hållbarhetskvaliteter.

Med vår expertis inom inköp kan du vara säker på att de mest fördelaktiga produkter och resurser för projektet handlas upp och används i ditt projekt. Vi har en egen samverkans- och produktplattform där vi ständigt filtrerar systemlösningar, produkter, leverantörer och tjänster som inte klarar av våra krav inom hållbarhet, långsiktighet, livscykelperspektiv, engemang, transparens och i vissa fall digitalisering och industriellt byggande. Du har möjlighet att ta del av vår erfarenhet som till mestadels kommer från 100-tals besiktningar för att välja de bästa produkter och resurser till ditt projekt. Våra inköpare vet hur ett komplett förfrågningsunderlag och ett juridiskt välutformat avtal ska omfatta och kan vägleda dig genom hela inköpsprocessen.

Byggherreombud – Projektering

Fokusera på andra värdeskapande moment i din verksamhet.

Vi fungerar som din förlängda arm under projekteringsfasen för att säkerställa att dina intressen som byggherre beaktas till fullo, projektets mål uppnås och ett välgenomarbetade bygghandlingar lämnas över till entreprenörer med minimal behov av ändringar. Vi sparar tid åt dig och kompletterar din organisation med spetskompetens så att ni kan öka antal pågåendeaffären med bibehållen organisation.

Installationssamordning – Projektering

En högkvalitativ installationssamordning är en förutsättning för byggnadens funktionskrav såsom sunt inomhusklimat och människans hälsa under förvaltningstiden.

Våra installationssamordnare säkerställer att alla installationstekniska detaljer är optimalt designade och samordnade under projekteringen i syfte att byggnaden fungerar vid drifttagandet och provningar när det kommer till värme, vatten, ventilation, avlopp, el, brandlarm, övervakning och automation.

Analyser, utredningar och samordning inom fukt-, energi- och miljö

Analys och utredning för en bättre livsmiljö

Expertanalys och samordning är en förutsättning för välgenomarbetade val av tekniska lösningar och implmenteringen av dem.

Vi vet att projektets tekniska och miljömässiga detaljer kan bidra till stort värde om är välstuderade och optimerade och tvärtom kan leda till överskridna budgetar samt brister som i bästa fall hinner åtgärdas innan slutbesiktningen. Vi är generalister men även specialister som kan analysera, utreda och simulera kring betydande detaljer samt samordna med berörda discipliner i syfte att minimera och eliminera risken för fel, brister och skador under byggnadens förvaltningsfas.

Vi erbjuder omfattande analyser, utredningar och samordning inom energi, fukt och miljö. Vårt mål är att säkerställa att ditt projekt har 0 anmärkning under eftermarknads- och garantitiden när det kommer till energi, fukt och miljöaspekten. Vi vill inte bara uppfylla, utan överträffa hållbarhetsmålen.

Energisamordning

En nyckelroll för byggande och förvaltning av energieffektiva byggnader.

Med många discipliner involverad under projekteringen som kan påverka byggnadens energiprestanda i allra högsta grad samt tuffa energikrav krävs en energisamordnare med spetskomptens och lång erfarenhet inom byggnadens energisystem för att lyckas med uppfyllese av energikravet. Engisamordnare jobbar systematiskt och metodiskt från tidiga skeden med berörda discipliner och med relevanta delar av husets tekniska detaljer och utformning till förvaltning och överlämning.

Miljösamordning

En opartisk grankning och verifiering av miljö- och energiprestanda för nya och befintliga byggnader

Våra miljösamordnare kan hjälpa dig certifiera din byggnad inom de flesta certiferingsystem såsom Miljöbyggnad, Svanen, Green buildning, Breeam, NollCO2 och Passivhus.

Fuktsäkerhetssamordning

Minimera eller eliminera risker med resursslöser och dålig luftkvalitet genom fuktsäkerhetssamordning.

Våra fuktsäkerhetssamordnare hjälper dig att identifera och hantera fuktrikser under projekteringen. Fuktfrågan prceis som energifrågan berörs av flera discipliner vars huvudfokus är annat än hantera fuktsäkerhetsrisker därav behovet av en fuktsäkerhetssamordnare som ser till att denna viktiga hållbarhetsfråga hanteras på ett bra sätt.

Simuleringar och beräkningar

Bli säker att ställda krav uppfylls samtidigt gör beslutsunderlaget mer kvalitativt och tydligare.

Beräkningar och simuleringar är kraftfulla verktyg för att kontrollera kravuppfyllande och optimering av projektets tekniska detaljer i syfte att bl.a. minimera resursanvändning. Det blir mycket enklare att välja systemlösningar ifall prestandan i olika parametrar för de olika alternativen beräknas och simuleras. Våra konsulter hjälper till med exempelvis simuleringar och beräkningar inom energi, dagsljus, termiskt klimat, effekt, köldbryggor, solceller, LCC och klimatutsläpp.

Projekteringsteam – Energi- och klimateffektiva byggnader

Skapa framtidens byggnader med oss

För att bygga energi- och klimateffektiva byggnader krävs ett dedikerat kompetent och erfaret team som kan träbyggande, och som håller fokus på energieffektiva och klimatsmarta tekniker och lösningar.
Vi har samlat ihop de mest lämpade projektörer och sakkunniga för uppgiften i ett skräddarsytt projekteringsteam som kan förverkliga de mest ambitiösa hållbarhetsmålen. Tillsammans med vår projektstyrningsmetodik Nestlogg och innovativa metoder kan vi designa byggnader med minimal klimatpåverkan och maximal energieffektivitet.

Helhetslösning för CM och delad entreprenad på Nordnest Way

En ny era av byggentreprenad

Nordnest erbjuder en unik helhetslösning för CM (Construction Management) och delad entreprenad. Genom att kombinera vår expertis med den senaste teknologin kan vi leverera projekt som är mer kostnadseffektiva, hållbara och i linje med dina visioner.

Samordning och strategihjälp inom BIM, VDC och digital tvilling

Framtidens information- och kommunikationsteknik idag

Vi står i framkant när det gäller användningen av BIM, VDC och digital tvillingteknik. Låt oss hjälpa dig att dra nytta av dessa kraftfulla verktyg för att skapa en oavbruten informationskedja med minimal risk för informationsförlust och kommunikationsbrister, allt för att optimera ditt projekt från design till genomförande.

Verksamhetsutveckling och förändringsledning

Digitalisera och hållbarhetsanpassa din verksamhet med Nordnest

Vår expertis inom verksamhetsutveckling och förändringsledning med fokus på hållbrhet och digitalisering kan hjälpa dig att navigera genom komplexa förändringsprocesser, optimera din verksamhet och uppnå dina strategiska mål.

Detaljplan och bygglov

I detta skede läggs grunden för ett lyckat och hållbart projekt.

En välgenomtänkt och målanpassad detaljplan och bygglov är nyckeln till tidsoptimering i projektet. En kunnig projektutvecklare ska vara välinsatt i hela fastighetsaffären och byggkonceptetet och ska inte behöva göra ändringar i detaljplanen eller bygglovet. Nordnest:s kompetenta projektutvecklare ser till den processen blir smidig och effektiv hela vägen till färdigt bygglov.

Projektledning – Produktion

En effektiv produktion kräver en systematisk byggledning

Våra projektledare ser till att produktionsfasen är välplanerad och effektiv, uppdragsgivarens intressen bevakas genom att följa avtalen samt kvalitet och arbetsmiljö bevakas. Projektledaren dokumenterar hela produktionen med dess eventuella ändringar och håller koll på eventuella ÄTA-arbeten. Byggherren får rapporter i realtid i vår digitala verktyg hur det går för projektets tid, budget, kvalitet och arbetsmiljö.

KMA-samordning

Ett lyckat byggprojekt kräver en dedikerad person som utvecklar, övervakar och samordnar kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt gällande lagar och regler.

Vi ser till att identifiera och genomföra förbättringar inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom organisationen och projektet. Våra KMA-experter har bred kompetens inom kvalitetsstyrning, miljöledning och arbetsmiljö, samt god förståelse för relevant lagstiftning och standarder.

Byggherreombud – Produktion

Fokusera på andra värdeskapande moment i din verksamhet.

Vi fungerar som din förlängda arm under produktionsfasen för att säkerställa att dina intressen som byggherre beaktas till fullo, projektets mål uppnås och ett väldokumenterat färdigt hus med dess tillhörande relationshandlingar lämnas över till dig som byggherren och förvaltaren. Vi sparar tid åt dig och kompletterar din organisation med spetskompetens så att ni kan öka antal pågåendeaffären med bibehållen organisation.